Mandátna zmluva

Mandátna zmluva patrí do oblasti obchodného práva a je upravená Obchodným zákonníkom. V tejto forme zmluva zakladá relatívny obchodný záväzkový vzťah (§ 261 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka) vymedzený na vzťahy medzi podnikateľmi. Pre uzavretie zmluvy je nevyhnutná existencia dohody o jej podstat¬ných náležitostiach. Prvou z jej základných náležitostí je určenie zmluvných strán identifikáciou mandanta a mandatára. Mandatára identifikuje mandátna zmluva ako zmluvnú stranu, ktorá sa zaväzuje sprostredkovať zmluvne určenú záležitosť a mandanta ako stranu, pre ktorú sa túto záležitosť zaväzuje obstarať. Ďalšou náležitosťou je vymedzenie tohto zmluvného predmetu.
Mandátna zmluva vyžaduje určenie obchodnej záležitosti, ktorá má byť pre mandanta v jeho mene uskutočnená a má vzťah k jeho podnikateľskej činnosti. S predmetom zmluvy súvisí aj spôsob zariadenia obchodnej záležitosti. Prvým spôsobom je uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta a druhým je uskutočnenie inej činnosti bez náležitostí právneho úkonu. Mandátna zmluva vzťahuje na svoj predmet zároveň aj určité povinnosti mandatára, medzi ktoré patrí uskutočňovanie činnosti podľa inštrukcií mandanta a v zhode s jeho záujmami, načo sa vzťahuje povinnosť oznámiť mandantovi všetky závažné okolnosti zistené pri zariaďovaní záležitosti. Ďalšou náležitosťou je dojednanie o odplate za uskutočnenie obchodnej záležitosti, keďže mandátna zmluva nemá bezodplatný charakter. V prípade absencie konkrétnej výšky odplaty zákon postupuje určením jej výšky formuláciou odmeny pre mandatára, ktorá v dobe uzavretia zmluvy je primeraná za činnosť obdobnú činnosti vymedzenej v predmete mandátnej zmluvy. Dôležité je poznamenať, že mandátna zmluva je mandátom čiastočne alebo v plnom rozsahu vypovedateľná, avšak až do účinnosti tejto výpovede má mandatár za svoju riadne uskutočňovanú činnosť nárok na úhradu nákladov a na primeranú časť odplaty. Prípadne nejasnosti spojené s vypovedaním zmluvy môže interpretovať advokát. Na záver preto možno podotknúť, že analýza mandátnej zmluvy a vymáhanie jej pohľadávok je súčasť právneho servisu, ktorý poskytuje advokátska kancelária.